Tag: วว.

วว. ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จัด Workshop การขยายชีวภัณฑ์รูปแบบเชื้อเหลวด้วยถังหมักอย่างง่าย พร้อมมอบถังหมักเพาะเชื้อจุลินทรีย์ ลดต้นทุนการผลิต ลดการตกค้างสารเคมี สนับสนุนเกษตรปลอดภัย

รศ.ดร.จักษ์ พัน

วว. จัดอบรมการเพิ่มปริมาณคุณภาพผลผลิตมะม่วงนอกฤดู & การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ณ จังหวัดอุดรธานี พร้อมมอบบรรจุภัณฑ์จำหน่ายมะม่วงออนไลน์จำนวน 5,000 กล่อง เพื่อส่งเสริมการขายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นายสายันต์ ตันพ

วว. เผยผลวิจัยชี้ “ผึ้งชันโรง” เป็นแมลงผู้ช่วยเกษตรกรปลูกกาแฟอาราบิก้าให้มีรสชาติ กลิ่นหอม เป็นเอกลักษณ์ พร้อมส่งเสริมการเพาะเลี้ยง ต่อยอดพัฒนาน้ำผึ้งเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุของประเทศ

กระทรวงการอุดมศ

วว. แนะส่งเสริมปลูกเลี้ยง “สุคนธรส” เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ สร้างอาชีพ สร้างรายได้มั่นคง ลดผลกระทบจากโควิด-19 ในระยะยาว

กระทรวงการอุดมศ

วว. ออกบทเฉพาะกาล ร่วมควบคุม ป้องกัน การแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ ในกิจกรรมการตรวจประเมิน รับรองระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ บริการ

สถาบันวิจัยวิทย

x
0
0 item
ตะกร้าสินค้า
Empty Cart