วันศุกร์, เมษายน 09, 2021

ป้ายกำกับ: อ.อ.ป.

อ.อ.ป. มุ่งพัฒนาด้านอุตสาหกรรมไม้สู่มาตรฐานระดับอาเซียน+ 3 พร้อมเปิด ‘ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อปรับปรุงมาตรฐานการแปรรูปไม้ฯ’ ในสวนป่าเศรษฐกิจ จ.กระบี่

นางพรเพ็ญ วรวิล

อ.อ.ป. ประชุมหน่วยงานในสังกัด ถ่ายทอดนโยบาย ทส. 3 แนวทาง … หวังขับเคลื่อนงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด …

สืบเนื่องจากเมื

อ.อ.ป. ประกาศค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ‘F–I–O ผู้นำการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจ’ หวังให้ผู้ปฏิบัติงาน อ.อ.ป. มุ่งเน้นและสร้างเจตนารมณ์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการทำงานอย่างสูงสุด

องค์การอุตสาหกร

x