MOKI (โมคิ) สนับสนุนอาหารว่าง ในปีศักราชใหม่ 2021 สนองโครงการเพื่อน้องเยาวชน เครือข่ายมูลนิธิไทยรัฐ

บริษัทมังคิ คิง ฟูด จำกัด เล็งเห็นความสำคัญของเยาวขนผู้ด้อยโอกาส ในโครงการของมูลนิธิไทยรัฐ…

Read More

MOKI ร่วมงาน Happy Life by ชีวจิต Season8

กิจกรรมรวมบูทเพื่อสุขภาพและอาหารที่ดีต่อสุขภาพ และแทรกสาระความรู้จากนายแพทย์ของโรงพยาบาลวิ…

Read More